Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Co dělat při nedostatku vody ve studni nebo vrtu

Nedostatek vody je palčivý globální problém a jeho dopady se dotýkají každého z nás. Příčinou sucha je měnící se klima, které umocňuje nevhodné hospodaření. Ačkoliv množství srážek je dlouhodobě přibližně stejné, jejich intenzita se mění: přibývá přívalových, prudkých dešťů a prodlužují se období bez srážek. Následkem zvyšující se průměrné teploty, mírných zim a dřívějších začátků jara a léta dochází k většímu odpařování vody, která postupně mizí z krajiny. Proto se čím dál častěji stává, že studny a vrty, které po dlouhá desetiletí zásobovaly vodou, jsou najednou prázdné.

Nedostatek vody ve studni

Příčiny vysychání studní a vrtů

Ačkoliv sucho bezesporu ovlivňuje zásobu vody v krajině, příčin nedostatku vody ve studnách a vrtech může být hned několik. Předpoklad, že máte málo vody ve studni, jelikož sousedé ji vyčerpali, je ve většině případů neopodstatněný. Od roku 1955 je ke stavbě vrtů a studní potřebné stavební povolení, aby se předcházelo nadměrnému vyčerpání vodních zdrojů a nedocházelo k čerpání vody z jednoho pramene, proto by k tomuto jevu nemělo docházet. Existují však jiné faktory, které mají na množství vody ve studni/vrtu vliv.

Zanesená studna či vrt

Nedostatek vody ve studni či vrtu může být způsobený jejich zanesením. Nečistoty, které sebou voda přirozeně přináší, postupně zanášejí přítok pramene a samotný zdroj vody. Pokud se studna a vrt nečistí, voda nemá kudy přitékat a může se stát, že si pramen najde cestu jinde a už se do studny nebo do vrtu nevrátí.

V případě snížené vydatnosti v důsledku zanesení vrtu či studny existuje jednoduché řešení, jak usnadnit proudění vody do zdroje vody, a to studnu či vrt vyčistit.

Sucho

Sucho může mít na nedostatečnou vydatnost pramene velký vliv. Jakmile z krajiny mizí voda, klesají průtoky řek a zásoby vody v přehradách stejně jako hladiny podzemních vod, což se odráží na množství vody ve vrtech a studních. Řešením je vrt či studnu prohloubit, nebo vybudovat nový zdroj vody.

Nadměrné lokální čerpání vody

Jedná se o krátkodobý lokální jev, který je způsobený nadměrným čerpáním vody ve stejném období a lokalitě. Nejčastěji se objevuje začátkem léta, kdy se začínají zalévat zahrady, napouštět bazény a voda se odebírá rychleji, než dotéká, což může mít za následek pokles hladiny v dané oblasti.

Mělká studna v kombinaci s menší vydatností srážek

Pokud máte mělkou studnu, v období bez srážek se může snadno stát, že voda z takového zdroje rychle dojde. Následkem klimatických změn se období s nízkými či žádnými srážkami prodlužují, zvyšuje se průměrná teplota, což má za následek rychlejší odpařování vody z půdy, a kvůli teplým zimním měsícům a malému množství sněhu hladina podzemních vod neustále klesá, proto je jediným řešením pořízení hlubšího zdroje vody.

Jak zvýšit vydatnost studny a vrtu

V případě nižší vydatnosti z důvodu zaneseného vrtu nebo studny je pomoc jednoduchá: studnu či vrt vyčistěte. Pokud je však příčina v nízké hladině podzemní vody nebo malém množství srážek, máte na výběr ze dvou možností, jak postupovat: buď prohloubit stávající studnu či vrt, nebo vybudovat nový zdroj vody. S nalezením vhodného řešení pomůže hydrogeolog, nicméně pro obě varianty je potřeba stavební povolení a kolaudace studny či vrtu.

Problém s nedostatkem vody ve vrtu má vliv také na životnost ponorného čerpadla, u kterého proudění okolní vody zajišťuje jeho chlazení. Aby nedošlo k poškození nebo k úplnému zničení čerpadla do vrtu kvůli chodu čerpadla nasucho, je možné nainstalovat chladící plášť kolem ponorného čerpadla a spínač se sondami pro hlídání hladiny.

Prohloubení stávající studny či vrtu

Vybudování nového vrtu či studny

 • postup závisí na podmínkách vrtu či studny a druhu horniny

 • v některých případech není prohloubení vůbec možné (malý průměr, studna nestojí na pevném materiálu, atd.)

 • pramen se může ztratit

 • běžně se prohlubuje jen o několik metrů, takže se nemusí jednat o dlouhodobé řešení

 • nutné stavební povolení a posudek hydrogeologa

 • pokud je výsledná hloubka větší než 30 metrů, podléhá schválení báňského úřadu

 • před čerpáním vody je nezbytná kolaudace (pro zdroj pitné vody zahrnuje i její rozbor)

 • před užíváním je potřeba zdroj vody vyčistit

 • cena prohloubení studny se pohybuje v rozmezí 12.000 až 16.000 Kč/m, vrtu pak v rozmezí 1.200 až 3.000 Kč/m

 • postup závisí na podmínkách místa, kde se bude vrt či studna nacházet

 • s výběrem místa pomůže proutkař nebo hydrogeolog

 • hloubí se v místě, kde se nachází pramen

 • zdroj vody je tak hluboký, jak je potřeba

 • nutné stavební povolení a posudek hydrogeologa

 • pokud je výsledná hloubka větší než 30 metrů, podléhá schválení báňského úřadu

 • před čerpáním vody je nezbytná kolaudace (pro zdroj pitné vody zahrnuje i její rozbor)

 • před užíváním je potřeba zdroj vody vyčistit

 • ceny za výstavbu jsou podobné jako v případě prohloubení studny a vrtu, nicméně hloubka bude pravděpodobně větší, tzn. celkové náklady budou vyšší

Kdy je lepší vybudovat nový zdroj vody?

 1. při odklonění pramene

 2. pokud je pramen slabý

 3. v případě kopané studny, kdy prohloubení má jen dočasný efekt (je možné i prohloubení studny vrtem, nicméně obecně se tento postup nedoporučuje)

Nedostatek vody ve vrtu

Prevence a hospodaření s vodou

Aby bylo vody ve studni nebo vrtu dostatek, je důležité problém řešit komplexně a dlouhodobě. Pravidelné čištění zdroje vody, správné hospodaření s vodou, využívání dešťové vody, pořízení kvalitního čerpadla (samonasávací čerpadla či domácí vodárny pro studny, nebo ponorná čerpadla do vrtu), hlídání hladiny, aby nedošlo k nadměrnému čerpání vody, nevyžadují velké investice ani práci a pomohou zachovat vodu pro vás i pro celou krajinu.