Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto dodací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi objednatelem zboží (dále jen „objednatel“ nebo „kupující“ nebo „spotřebitel“) a dodavatelem zboží – společností BOLA spol s.r.o., se sídlem Praha 10, Charkovská 399/16, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2611, IČ 186 30 219, tel.: +420 257 310 358, e-mail: bola@bola.cz, adresa provozovny: Severní 276, 252 25 Jinočany (dále jen „BOLA spol s.r.o.“ nebo „dodavatel“ nebo „prodávající“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Specifikace dodávaného zboží (dále jen „dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy. Objednatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky se užijí pouze v případě, že objednatel má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

2. Dodavatel výslovně upozorňuje spotřebitele a další objednatele na volbu práva České republiky jako rozhodného práva provedenou v čl. VIII. 1 těchto obchodních podmínek, když uvedená volba práva je provedena v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (dále jen „Nařízení Řím I“).

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. BOLA spol s.r.o. sděluje:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, toto se netýká přeprava, poštovného a balného;

b) vyžaduje zaplacení a úhradu kupní ceny před převzetím dodávky objednatelem, povinnost platit zálohu je stanovena v případech, kdy je tak výslovně sjednáno mezi smluvními stranami;

c) předmětem kupních smluv uzavíraných mezi dodavatelem a objednatelem nejsou opakovaná plnění a ani smlouvy uzavírané na dobu neurčitou;

d) spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, přičemž detailní poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv je přílohou těchto podmínek, nebo

e) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit zasláním e-mailu dodavateli, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

f) uzavřená smlouva bude o dodavatele uložena a spotřebitel k ní má přístup, když o přístup ke smlouvě je nezbytné požádat dodavatele prostřednictvím elektronické pošty, písemně na adresu sídla nebo provozovny, elektronickou poštou nebo telefonicky;
g) smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce;

h) smlouva mezi objednatelem a dodavatelem se uzavírá tak, že objednatelem přijme návrh k uzavření smlouvy na webu dodavatele tím, že požadované zboží vloží do svého košíku. Dříve než objednatel závazně potvrdí svou objednávku, má objednatele právo upravovat a měnit druh zboží, počet zboží a způsob dopravy. Objednatel má možnost před definitivním potvrzením objednávky svou objednávku zrušit a rovněž zkontrolovat a měnit veškeré vstupní údaje, data a jiné informace vložené objednatelem do objednávky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky objednatelem a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je objednateli potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl;

i) ceny uvedené u zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, tato cena nezahrnuje dopravu, balné nebo jiné služby související s dodávkou a doručením zboží objednateli, náklady na dodání mohou být dodatečně účtovány;

j) BOLA spol s.r.o. nepřizpůsobuje cenu osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování;

k) Bola spol s.r.o. neposkytuje poprodejní servis, přičemž tímto nejsou dotčena jiná práva kupujícího dle zákona a/nebo dle těchto podmínek;

l) Bola spol s.r.o. neposkytuje záruku za jakost, přičemž tímto nejsou dotčena jiná práva kupujícího dle zákona a/nebo dle těchto podmínek, zejména pak zákonná odpovědnost za vady prodávané věci.

2. Bezprostředně před tím, než učiní objednávku, upozorní BOLA spol s.r.o. spotřebitele jasným a výrazným způsobem na:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží,

b) celkovou cenu a náklady na dodání celkovou cenu zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 

c) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

3. Objednávka je spotřebitelem v eshopu činěna použitím tlačítka (klepnutím na tlačítko) označeným snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“.

III. Práva objednatele z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

3. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví, věci v době 2 let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

4. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.

5. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

8. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

9. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, prodávající věc pro kupujícího uskladní a prodávajícímu náleží úplata za uskladnění. O uskladnění věci prodávající vyrozumí kupujícího. Úplata za uskladnění činí 50 Kč denně. Nepřevezme-li kupující věc ani v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne, kdy prodávající pro kupujícího věc uskladnil, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody a na zaplacení skladného vůči kupujícímu. 

10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, a to při zohlednění povahy věci a účelu, pro který kupující věc koupil nebo prodávající nepřevzal věc na vlastní náklady.

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, přičemž podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

IV. Ceny, platební podmínky

1. Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné, apod.

2. Cenu je objednavatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena ve zvláštní části těchto podmínek. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Dluh objednatele je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody v plné výši není tímto dotčeno.

V. Předání a převzetí dodávky

1. Objednatel je povinen řádně dodanou dodávku převzít. Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.

2. Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána: postačí pouze prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.

3. Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co nejdříve po předání.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky, pokud dodávka vykazuje pouze drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost dodávky.

5. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je povinen zaplatit dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.

VI. Termín dodání

1. Plnění dodavatele je podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.

2. Jeli sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není dodavatel povinen k dodání zboží před poskytnutím takové platby či plateb.

3. Není-li dodávka uskutečněna ve sjednaném termínu z důvodu existence okolností vyšší moci, jež nastala v období od počátku platnosti smlouvy do stanoveného termínu pro uskutečnění dodávky, tento termín pro uskutečnění dodávky se přiměřeně prodlužuje. Za okolnost vyšší moci se považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli, u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a která nevznikla teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za okolnost vyšší moci se považuje zejména přírodní katastrofa (např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická bouře, hurikán, krupobití, sesuv půdy, sopečná erupce a její následky, závrt, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad vesmírného tělesa, apod.), válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávky, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného orgánu v zemi výrobce), které je k uskutečnění dodávky nezbytné.

4. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění: takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen je převzít.

VII. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplným zaplacením kupní ceny. Předmět dodávky zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele, tím nejsou dotčena ujednání o přechodu nebezpečí nahodilé zkázy věci na objednatele.

2. Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele takto:

  • při dodávce zboží okamžikem převzetí dodávky (příp. dohodnuté dílčí dodávky) objednatelem, popř. jejím odesláním či předáním dopravci. Na žádost a náklady objednatele může však dodavatel zajistit pojištění dodávky proti běžným transportním rizikům

3. Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení převzetí dodávky, popř. prodlení jejího odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, montáže či zkušebního provozu, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele první den takového prodlení objednatele.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

  • prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky, jež je dodavatelem zaviněno a jež je delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně písemně vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí další lhůty v trvání 30 dnů po doručení předmětného písemného vyrozumění dodavateli,
  • prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů.

3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

  • bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany;
  • druhá smluvní strana zastavila své platby;
  • byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany;
  • proti majetku druhé smluvní strany je vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí, a to déle než 60 dnů ode pověření soudního exekutora.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce.

5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se objednatel vůči němu dostane do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 dnů, a to bez ohledu na to, zda tyto peněžité závazky plynou ze smlouvy, od které je odstupováno, či ze smlouvy jiné nebo z jiného právního důvodu. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti z takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý závazek objednatele v plné výši uhrazen.

IX. Dodržování právních předpisů

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či správního práva.

2. Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných subjektech kontrolovanými orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany.

X. Rozhodné právo a řešení sporů 

1. Právní vztah smluvních stran, jakož i veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi objednatelem a společností BOLA spol s.r.o. se řídí právem České republiky. Právem České republiky se rovněž řídí veškeré mimosmluvní nároky, práva a povinnosti smluvních stran, pokud mají svůj základ v uzavřeném smluvním vztahu mezi objednatelem a společností BOLA spol s.r.o. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud je objednatel spotřebitel a má své obvyklé bydliště v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, není objednatel v důsledku volby práva České republiky jako práva rozhodného dle čl. X. 1 těchto podmínek zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, v níž má spotřebitel své obvyklé bydliště. Ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Řím I zaměřuje společnost BOLA spol s.r.o. svou podnikatelskou činnost na všechny členské státy Evropské unie, když své zboží dodává objednatelům do všech členských států Evropské unie.

3. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Objednatel tímto informuje spotřebitele dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušnýTímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová stránka http://adr.coi.cz. 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.

2. Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné formě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě 1) doručenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou.

3. Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

4. Vylučuje se použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1950 občanského zákoníku. 

5. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud nebo např. Česká obchodní inspekce.

6. Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem (faktura - daňový doklad), jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.

7. Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.

8. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami