Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Zdravotní rizika pitné vody aneb Víte, co doopravdy pijete?

Většina lidí se domnívá, že voda z kohoutku nemůže být zdravotně závadná. Ovšem při distribuci vody hraje svou roli technika i lidský faktor – a ty mohou selhat. Co vám hrozí při kontaminaci a jak se chránit proti skrytým rizikům pitné vody? 

Skrytá rizika pitné vody: zdroje znečištění

Na úvod je potřeba říct, že pití kohoutkové vody v ČR se obecně doporučuje jako bezpečné. Kupování balené vody je zde zcela zbytečné, mnohdy se tato voda svojí kvalitou nevyrovná té z vodáren. Dlouhodobá konzumace minerální vody navíc není zdraví prospěšná, stejně tak ani konzumace destilované vody. Právě voda z vodáren má optimální množství ve vodě rozpuštěných minerálů, které jsou pro organismus člověka důležité.

Přesto je dobré být na pozoru, protože i ta nejpřísněji hlídaná voda může být za určitých okolností kontaminovaná. Takovou kontaminaci přitom většinou nelze smyslově odhalit, voda nemusí být viditelně zakalená ani páchnout. Pouze profesionální rozbor vody dokáže odhalit všechna skrytá rizika.  

Voda z vodáren může být znečištěna chemicky, mechanicky nebo mikrobiálně, vůbec největší nebezpečí pro zdraví člověka představují mikroorganismy. Investice do vhodných filtrů a dezinfekcí na pitnou vodu je proto namístě. Pokud navíc čerpáte vodu z vlastních zdrojů, je její úprava zcela nezbytná pro vaše zdraví.

Víte, co doopravdy pijete? 

Mikrobiální znečištění a infekční onemocnění z pitné vody

I když je kvalita pitné vody v ČR přísně hlídaná, nejsou ani v dnešní době infekce a lokální epidemie zcela výjimečné. Zdroje pitné vody mohou kontaminovat především lidské a zvířecí fekálie, které obsahují nebezpečné mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a paraziti. Fekálie se mohou do zdrojů pitné vody dostat například při haváriích potrubí, poruchách čističek odpadních vod, při záplavách nebo přívalových deštích. Do studní a vrtů mohou prosakovat fekálie z netěsnící žumpy. Vlastní zdroje vody mohou navíc kontaminovat uhynulá zvířata, ale i zemědělská hnojiva a znečištění z průmyslu.

Až 90 % epidemií z pitné vody v ČR vzniká právě z vody z vlastních zdrojů. Ani zbylých 10 %, která připadají na veřejné zdroje vody, není zanedbatelných. Známým je například případ z května 2015, kdy se v Praze z kohoutkové vody vážně otrávilo až 2600 lidí. Příčinou přitom byla obyčejná porucha potrubí.

Co vám hrozí při kontaminaci pitné vody

Mikrobiálně znečištěná voda představuje pro zdraví lidí i domácích zvířat vůbec největší riziko. Nejčastějším následkem kontaminace jsou akutní gastroenteritidy, které mohou být způsobené různými mikroorganismy ve vodě, zejména koliformními bakteriemi. Výjimečné nejsou ale ani infekce virovou hepatitidou A. Otrava z pitné vody se projevuje jako akutní průjmovité onemocnění, často doprovázené zvracením, bolestí břicha, celkovou slabostí a horečkami. Mnoho virů a bakterií přitom může člověku přivodit život ohrožující stavy. Obzvláště ohrožené jsou skupiny malých dětí, seniorů a chronicky nemocných lidí či lidí s oslabenou imunitou. U těhotných žen může taková infekce ohrozit plod.

K infekcím přitom dochází nejen konzumací kontaminované vody, ale i přes kožní oděrky, při mytí nádobí či potravin, které se následně konzumují.

Jak se chrání kvalita pitné vody v ČR

Kvalitu pitné vody v ČR hlídá Státní zdravotní ústav podle norem stanovených vyhláškou č. 252/2004. Tento státní orgán je odpovědný za ochranu samotného zdroje vody, úpravu vody ve vodárnách a ochranu vody během samotného transportu ke koncovému spotřebiteli.

Jak dezinfikovat pitnou vodu v domácnosti  

Vodu můžete dezinfikovat i v domácnosti, zejména pokud ji čerpáte z vlastních zdrojů. Existují chemické a fyzikální metody dezinfekce. Nejznámějším i nejčastějším způsobem dezinfekce je použití chloru, který je ale ve vyšších koncentracích rovněž škodlivý. Mnohem zdravější i ekologičtější je proto metoda dezinfekce pomocí speciálních UV lamp. Převaření po dobu alespoň jedné minuty je také účinným způsobem dezinfekce vody, ovšem s ohledem na nízkou efektivitu jde spíše o jednorázové řešení. Pokud došlo ke kontaminaci vlastního zdroje vody, nezapomeňte studnu či vrt vyčistit a zkontrolovat utěsnění žumpy.

V zemědělských oblastech je kvalita podzemních vod nižší. 

Chemické a mechanické znečištění pitné vody

Riziko chemického znečištění vody je obzvláště vysoké v případě vlastních zdrojů v průmyslových a zemědělských oblastech, kde se v půdě a podzemních vodách nachází zvýšené množství dusičnanů, dusitanů, pesticidů a dalších škodlivin. Tyto látky jsou prokazatelně karcinogenní a jsou nebezpečné zejména pro kojence.

V pitné vodě z kohoutku se běžně vyskytuje chlor, malá množství těžkých kovů (olovo, rtuť, kadmium, arsen) a zbytky léčiv, drog a hormonálních antikoncepcí, které čističky odpadních vod nedokážou účinně odstranit. Byť je množství těchto látek obvykle v limitních hodnotách, představují v dlouhodobém horizontu zdravotní riziko. Mnoho lidí má navíc alergii na chlor a po koupání v této vodě se u nich vyskytuje vyrážka. 

Vodní filtr Honeywell

Mechanické znečištění na druhou stranu představuje pro zdraví člověka minimální riziko, je ale namístě hlídat i koncentraci pevných částic ve vodě. Nejčastěji se s nimi setkáte ve vodě z vlastních zdrojů, která běžně obsahuje písek apod. Ve všech zdrojích vody se pak prokazatelně nachází mikroplasty. Drobné mechanické nečistoty se usazují ve střevech, což samozřejmě není pro funkci trávicí soustavy optimální.

Jak na filtraci a úpravu pitné vody  

Dobrou zprávou je, že mechanické nečistoty z pitné vody odstraníte jednoduše díky vodním filtrům. Filtr na vodu s aktivním uhlím si zase poradí s většinou chemických nečistot a rozpuštěných škodlivých látek, a navíc zlepšuje vůni a chuť vody.

Jelikož náhlou kontaminaci pitné vody nelze většinou včas odhalit, je rozhodně namístě investovat do prevence, zejména pak do filtrů a domácích úpraven pitné vody. Pouze tak budete mít jistotu, že vaše voda bude vždy nezávadná a zdravá.