Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Údržba a kalibrace detektorů plynů

Detektory plynů jsou důležitým bezpečnostním prvkem v domácnostech, průmyslu, ale i na pracovištích a v garážích. Někde zákon používání detektorů nařizuje, jinde jde o dobrovolné rozhodnutí majitele či provozovatele nemovitosti, které pomáhá chránit životy, zdraví a majetek. Detektory se liší zejména podle toho, jaký plyn detekují a do jakého prostředí jsou určeny. Pro jejich správnou funkci je přitom vždy nezbytná pravidelná údržba a kalibrace.

Úvod: Slovník pojmů  

V úvodu článku si představíme některé klíčové termíny, které vám pomůžou se v problematice kalibrace detektorů plynu nejen do domácností zorientovat.

  • Kalibrace je první nastavení rozsahu senzoru, které se provádí při výrobě a jejím výstupem je kalibrační protokol. Zjednodušeně řečeno, pomocí kalibrace se určí signalizační mez koncentrace plynu, při které se spouští alarm detektoru.
  • Rekalibrace je opětovné srovnání měřených hodnot vůči etalonu.
  • Za etalon se považuje kalibrační plyn, který je pro toto určený. Zpravidla se jedná o kalibrační plyn s vydaným certifikátem o přesnosti koncentrace. Pomocí kalibračního plynu se do paměti detektoru ukládá referenční hodnota koncentrace plynu.
  • Senzor je vlastní snímací prvek, který převádí chemickou koncentraci měřeného plynu na elektrický signál.

Proč a jak často je nutné detektory kalibrovat?

Vzhledem k tomu, že senzory pracují s chemickými a fyzikálními změnami v materiálech, tak je logické, že podléhají stárnutí a ztrácejí své schopnosti reagovat na plyn. Právě to je důvod k rekalibracím. S postupem času každý senzor ukazuje trochu jinak, je tedy potřeba měřené hodnoty srovnat.  

A jak často je tedy nutné detektory rekalibrovat, aby správně plnily svou funkci? Kalibrace detektorů plynu je povinná každý rok ze zákona č. 246/2001, který stanovuje podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Konkrétní interval rekalibrací upravuje dále montážní a provozní návod a provozní předpis vydaný bezpečnostním technikem v dané aplikaci.

Úprava minimálního intervalu rekalibrací v návodu je určená na základě použitého senzoru. U běžných elektrochemických a polovodičových senzorů je to zpravidla 6-12 měsíců. U odolnějších typů senzorů, např. optických NDIR senzorů, je minimální interval naopak delší, a to od 1 do 5 let. Údaj o životnosti je tedy pouze přibližný odhad na základě zkušeností. Reálná životnost je u každého kusu a aplikace jiná. 

Detektory plynů do průmyslu EVIKON vyžadují pravidelnou údržbu a rekalibrace. 

Co ovlivňuje životnost senzorů?

Životnost senzorů je tedy velice různá, záleží na vlhkosti, teplotě, prašnosti, četnosti expozice vůči měřenému nebo rušivému plynu a mnoha dalších faktorech. Dlouhodobá expozice měřeného plynu může některé senzory dokonce zničit. Stejně jako expozice vůči plynům s koncentrací větší, než je měřený rozsah senzoru. To se často stává při používání detektorů v blízkosti výlevek nebo při dezinfikování a čištění.

Většina senzorů navíc není selektivní a detekuje celou řadu plynů. I když je tedy detektor kalibrovaný např. na detekci metanu, tak jej může jednoduše zničit otevřená plechovka s barvou v blízkosti detektoru. Výpary z rozpouštědel pak pronikají do senzoru, spustí falešný poplach a záhy jej přesytí a zničí. 

Stárnutí senzoru lze zbrzdit odpojením od elektrického napájení. Odpojený senzor stárne značně pomaleji než napájený. Lze tedy detektory skladovat až 6 měsíců bez rekalibrace a stále provést první rekalibraci po 12 měsících od napojení.

Jak na rekalibraci a údržbu detektorů plynů

Jak už jsme psali výše, údržba a rekalibrace detektorů je povinná ze zákona a při nedodržení této povinnosti a postupů stanovených výrobcem ztrácíte nejen záruku, ale i nárok na pojistné plnění v případě pojistné události.

Údržba detektorů plynu se liší podle jejich druhu a výrobce. Například malé domácí detektory Honeywell se nekalibrují, ale po uplynutí životnosti se vyhazují. U jiných druhů je nutná:

  • pravidelná rekalibrace,
  • výměna senzoru po uplynutí jeho životnosti,
  • pravidelné funkční zkoušky a kontroly ochranného prachového filtru.

Minimální intervaly těchto úkonů vždy určuje výrobce a je nutné je dodržovat. Servis, funkční zkoušky a kalibraci detektorů plynu mohou vykonávat pouze kvalifikované osoby a servisní firmy, které jsou pověřené výrobcem. Cena rekalibrace se liší podle druhu detektoru, začíná zhruba na 600 Kč za kus a končí na hranici kolem 3,000 Kč za kus.

Kromě rekalibrace detektorů nezapomínejte také na pravidelné revize plynu a plynových spotřebičů, jejichž cena je ve srovnání s rizikem výbuchu zcela zanedbatelná.

Malé detektory Honeywell do domácností se po uplynutí životnosti jednoduše vyhodí. 

Rekalibrace detektorů plynu

Způsob rekalibrace se liší podle typu detektoru a výrobce. Detektory Evikon se kalibrují ročně a je k tomu potřeba kalibrační plyn a kalibrační software. Rekalibrace detektorů tohoto výrobce probíhá dvěma způsoby. První je rekalibrace korespondenční. Provozovatel detektor vymontuje a zašle jej na rekalibraci k výrobci nebo distributorovi. Oni jej 48 hodin napájí a rekalibrují. Po rekalibraci jej zašlou zpět provozovateli. Druhá varianta je oslovení některého z proškolených kalibračních partnerů. Jedná se o firmy po celé České republice, které jsou proškoleny na provádění rekalibrací a mají potřebné vybavení.

Detektory jiných výrobců využívají vlastní software a někteří výrobci pouze šroubovákem ladí potenciometr. V každém případě je nutné, aby před rekalibrací byl detektor připojený na napájení minimálně 24 hodin, avšak lépe 48 hodin a déle. Toto nahřátí senzoru je nutné pro dosažení stability měření, která je potřebná pro jeho rekalibraci.

Výměna senzoru

Výměnu senzoru může provést pouze proškolená osoba. Výjimkou jsou polovodičové, optické a fotoionizační senzory, které vyměňuje výrobce, protože vyžadují zásah do firmwaru detektoru. Elektrochemické a katalytické senzory lze vyměnit jednoduše odpojením konektoru. Po výměně senzoru je nutné provést kalibraci detektoru.

Funkční zkouška

Kromě pravidelných rekalibrací a výměn senzorů se dále provádí funkční zkoušky. První je při instalaci zařízení, kdy se po spuštění a ustálení měření pustí zkušební plyn na senzor a počká se na reakci detektoru. Další funkční zkoušky předepisuje bezpečnostní technik vnitropodnikovým předpisem.

Kontrola ochranného prachového filtru

Při funkční zkoušce i rekalibraci se dále kontroluje zanešení ochranného prachového filtru, který chrání senzor. Provozování detektoru bez tohoto filtru snižuje životnost senzoru a má za následek ztrátu záruky. Filtr je vyroben ze speciálního několika vrstvého laboratorního papíru. Často se přitom stává, že si jej zákazníci pletou s plastovou krytkou a filtr vyhodí.