Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Co říká o čerpání vody z vlastních zdrojů zákon aneb 5 nejčastějších omylů z praxe

Studny a vrty jsou zásahem do krajiny, a proto se na ně vztahují četné zákony a vyhlášky. Mnoho lidí ale často netuší, jaké povinnosti vůči úřadům mají a vystavují se tak riziku nemalých sankcí. Neznalost totiž ani v tomto případě neomlouvá.  

Problematika čerpání vody z vlastních zdrojů je upravena hned několika zákony. Tím nejdůležitějším je vodní zákon, dále pak stavební zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o ochraně přírody a krajiny a několik desítek vyhlášek a nařízení. Samozřejmě, pokud se rozhodnete vybudovat na svém pozemku vlastní vrt, nemusíte všechny tyto zákony podrobně znát. Existuje ale několik běžných situací, kterými majitelé studní porušují zákon, aniž by o tom věděli.

Kopané a vrtané studny jsou zásahem do krajiny a ovlivňují koloběh vody v přírodě. 

Omyl č. 1: Když je zdroj na mém pozemku, je to „moje“ voda

Podzemní voda na vašem pozemku není vaše, můžete ji pouze – při dodržení zákonem stanovených podmínek – zdarma čerpat. Zákon konkrétně říká, že povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Voda vyskytující se v přirozeném prostředí tedy ani nemůže být ve vlastnictví konkrétní fyzické či právnické osoby. Nakládat s ní lze pouze na základě přidělených práv. 

Čerpání vody ze studny na vlastním pozemku totiž ovlivňuje celý vodní cyklus v přírodě, hladinu podzemních vod a vod v okolních studnách. Vybudování vlastní studny proto podléhá přísnému posuzování vodoprávního a stavebního úřadu. Před zahájením stavby musíte mít:

  • hydrogeologický posudek a průzkumný vrt,
  • souhlas vodoprávního úřadu s odběrem podzemní vody a povolení stavby vodního díla (studny),
  • územní rozhodnutí od stavebního úřadu,
  • projekt studny od autorizovaného projektanta.

Stavbu kopané nebo vrtané studny musí provést výhradně firma s příslušným povolením (osvědčením odborné způsobilosti vydaným Ministerstvem životního prostředí). Po dokončení stavby vás čeká ještě kolaudace studny, po které můžete začít vodu čerpat.

Podzemní voda na vašem pozemku není vaše. 

Omyl č. 2: Vodu z vlastních zdrojů mohu čerpat neomezeně

Vodu z vlastních zdrojů můžete čerpat pouze v rozsahu, který vám povolí příslušný vodoprávní nebo obecní úřad. Maximální objem čerpané vody je zpravidla součástí povolení k odběru podzemní vody a některé úřady si splnění této podmínky hlídají umístěním vodoměru. I v případě, že máte povolený neomezený odběr, může úřad zpětně limit určit.

Obecní úřad může omezit odběr i krátkodobě, zejména v obdobích sucha. Jedná se zpravidla o zákaz využití vody pro určité účely, například napouštění bazénů nebo zálivku zahrady. Omezení se ale může vztahovat i k maximálnímu objemu čerpané vody. Takové rozhodnutí musí úřad oznámit na úřední desce nebo na internetových stránkách. Neznalost neomlouvá a v případě nedodržení zákazu úřady udělují nemalé pokuty.

Omyl č. 3: Pokud by byla voda závadná, úřad mě bude informovat

Za kvalitu vody z vlastních zdrojů vždy odpovídáte sami. Neplatí přitom, že pokud má soused dobrou vodu, bude i ta vaše kvalitní. Každý zdroj je jiný a může obsahovat řadu škodlivin či dokonce zdraví nebezpečných látek. To, zda je vaše voda nezávadná, se dozvíte pouze tak, že si necháte vypracovat profesionální rozbor vody v akreditované laboratoři. Pokud nebudete kvalitu vody ze studny sami hlídat, riskujete vážné zdravotní problémy, a co víc – pokud způsobíte zdravotní potíže další osobě, nesete za to právní odpovědnost.

Proto si nechte na základě profesionálního rozboru vody vypracovat u odborné firmy nabídku filtrace a úpravy vody na míru. Vodní filtr může být součástí domácí vodárny. Rovněž je vaší povinností, abyste studnu pravidelně čistili a udržovali ji v dobrém technickém stavu.

Omyl č. 4: Pro případ sucha raději propojím rozvody s obecním vodovodem

Rozvody vody z vlastních zdrojů a vody z vodovodního řadu se v žádném případě nesmí nikdy propojit. Takové propojení by totiž představovalo riziko kontaminace celého zdroje pitné vody. Pokud tedy chcete mít v domácnosti k dispozici vodu ze studny i z vodáren, například z důvodu rizika vysychání studny, musíte mít dva oddělené rozvody.

Použitou vodu z vlastních zdrojů můžete vypouštět do veřejné kanalizace, ale v takovém případě musíte platit stočné a mít osazený vodoměr.

Porušení vodního zákona je přísně trestáno. 

Omyl č. 5: Na čerpání povrchových vod se zákon nevztahuje  

Pokud chcete čerpat vodu z potoka, řeky, jezera nebo rybníku, například pro účely zalévání zahrady, potřebujete rovněž souhlas vodoprávního úřadu. Tato povinnost se vztahuje zejména na případy, kdy vodu čerpáte čerpadlem nebo pomocí jiného technického zařízení. Pokud si naberete malé množství vody pro vlastní potřebu manuálně, třeba do kyblíku, povolení nepotřebujete.  

Obce nebo vodohospodáři můžou, podobně jako v případě čerpání podzemních vod, takové maloodběry na určitou dobu zcela zakázat.

Pokud máte vlastní studnu nebo vrt na vodu anebo o této možnosti přemýšlíte, je namístě seznámit se se základní právní úpravou čerpání podzemních vod. Vyhnete se tak zbytečným pokutám a sankcím, které mohou někdy vést i k úplnému zákazu využívání studny.