Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak řešit nejčastější problémy topného systému

Udržovaná, dobře seřízená a čistá topná soustava vám zajistí ekonomický a bezstarostný provoz. Pokud ovšem údržbu zanedbáte, může se stát, že radiátory topí méně, nerovnoměrně, případně jsou hlučné. Náklady na vytápění mohou pak výrazně růst, aniž byste o tom věděli, protože topná tělesa jsou paradoxně studená. Tepelný komfort se snižuje, riziko vážné poruchy či havárie ale naopak roste. Problémy je proto potřeba řešit včas.

Podívejte se na pět nejčastějších problémů topného systému a na jejich řešení.

Zavzdušněné radiátory

Zavzdušnění je nejčastějším problémem topných soustav. Byť je řešení velice snadné, mnoho lidí odvzdušnění podceňuje nebo neprovádí vůbec. Jak se vůbec vzduch do provozní kapaliny dostane a co může způsobit?

Kyslík je přirozenou součástí vody, takže jej z provozní kapaliny není možné zcela odstranit. V tomto přirozeném množství ale není pro zdraví topné soustavy nebezpečný. Problémem je vzduch, který se do topení dostane při napouštění soustavy nebo přes různé spoje a čerpadla. Tento vzduch je nežádoucí a způsobuje:

  • korozi kovových částí topení,

  • zhoršenou efektivitu topení,

  • nerovnoměrné topení,

  • kavitační hluk.  

Odvzdušnění topné soustavy se provádí buď manuálně pomocí odvzdušňovacích ventilů, anebo automaticky díky odlučovačům vzduchu, které jsou instalovány permanentně a vy tak na odvzdušnění nemusíte vůbec myslet.

Neodvzdušněné radiátory topí méně, ale přesto dráž. 

Koroze

Koroze významně zkracuje životnost topné soustavy a zvyšuje riziko vzniku prasklin, netěsností a havárií.

Nejčastější je tzv. kyslíková koroze, kterou způsobuje vzduch v topení. Řešením je tedy pravidelné odvzdušnění soustavy. Galvanickou korozi způsobuje přítomnost různých materiálů s rozdílnou elektropozitivitou. Celá soustava (radiátory, potrubí, spoje, kotel) by proto měla být navržena s použitím jednoho materiálu.

Mikrobiální koroze je výsledkem metabolismu mikroorganismů v provozní kapalině. Tento problém se týká zejména topných soustav s neupravenou vodou z vlastních zdrojů. Voda ze studny nebo vrtu proto musí před napuštěním do soustavy vždy projít patřičnou úpravou.

Nízká kvalita provozní kapaliny

Kromě kvality topné soustavy je nutné zaměřit se i na kvalitu provozní kapaliny – konkrétně na její složení a možné druhy znečištění. Obecně lze znečištění v provozní kapalině rozdělit na magnetické a nemagnetické.  

Mezi nemagnetické nečistoty patří především vodní kámen. Vodní kámen je tepelný izolant, jeho usazeniny snižují efektivitu topení a omezují průtok vody. Tvrdost vody lze chemicky upravit, ovšem pouze po odborné konzultaci, jelikož změkčením se narušuje i pH vody, což může vést ke korozi.

Magnetické nečistoty (částečky magnetitu, kovové třísky apod.) se do provozní kapaliny přirozeně uvolňují z topné soustavy. Velice efektivně je z vody odstraníte pomocí magnetického filtru.

Opomenout nesmíme ani možnou mikrobiální kontaminaci provozní kapaliny. Bakterie ve vodě vytvářejí biofilm, který podobně jako vodní kámen snižuje efektivitu přenosu tepla a zanáší jednotlivé komponenty topné soustavy.

Zadření čerpadla a dalších komponentů

Pokud se znečištění vody v topení neřeší, může dojít až k zadření oběhového čerpadla, případně ucpání regulačních ventilů nebo tepelných výměníků kotlů.

Zejména moderní nízkoenergetická čerpadla jsou na tento typ poruchy velice náchylná, jelikož obsahují magnet. Ten zefektivňuje chod čerpadla a snižuje energetické náklady, ale zároveň zachytává magnetické nečistoty, které jsou ve vodě přítomny. Pokud dojde k zadření, je většinou nutné čerpadlo vyměnit.

Odlučovač nečistot s magnetem Flamco. 

Unikající provozní kapalina

Zejména po napuštění topení je nutné zkontrolovat, zda někde neuniká voda. Kontrolu ale provádějte průběžně během celé topné sezony. Netěsnící spoje způsobují nejen vlhké skvrny a plísně, ale i pronikání vzduchu do topení. A jak jsme již uvedli výše, vzduch vede ke snížení efektivity topení a ke korozi.

Pokud se problém s těsněním nevyřeší hned, bude se prohlubovat a může skončit i havárií. Proto při zjištěném úniku ihned volejte topenáře, nikdy se nesnažte netěsnící spoje opravit svépomocí. Neodborným zásahem byste mohli topení nenávratně poškodit. 

Pět kroků k perfektně udržované topné soustavě     

Údržba topné soustavy není nijak složitá, pokud se budete řídit 5 základními pravidly:

  1. Nepodceňujte projekt topení. Topenář by měl zvolit vhodné konstrukční materiály a dimenze soustavy a při instalaci dbát na kvalitu spojů a těsnění.  

  2. Vždy používejte magnetické filtry pro vytápění, které provozní kapalinu průběžně čistí od pevných nečistot. Jednou ročně magnetický filtr vyčistěte.

  3. Před zahájením topné sezony radiátory odvzdušněte, soustavu seřiďte a po napuštění zkontrolujte funkci i těsnění.

  4. Během celé topné sezony kontrolujte teplotu radiátorů, tlak v topném systému a těsnění spojů.

  5. Nikdy do topné soustavy nezasahujte svépomocí. V případě potíží se obraťte na topenáře.