Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detekce plynů pro garáže

Automobily jezdí dnes na různé druhy paliv. Moderní trendy alternativních pohonů vozidel musí tak odrážet i vybavení parkovacích domů a podzemních garáží. V podzemních garážích se pohybuje značné množství lidí a zároveň přijíždějící auta vytváří toxické spaliny. Je tedy potřeba chránit lidi před nebezpečím otravy. Nejdůležitějšími prvky, které sledujeme při měření emisí jsou oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a saze (PM). Pro udržení bezpečného prostředí je třeba vybavit garáž nuceným větráním a detekčním systémem. Podle platné normy ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže se hlídá koncentrace oxidu Uhelnatého CO. Při povolení vjezdu automobilů s alternativními pohony do podzemní garáže, musí být přítomen i příslušný detekční a větrací systém. 

Detekce oxidu uhelnatého v garážích

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Je lehčí než vzduch, ale se vzduchem se dokáže mísit. Vzniká nedokonalým spalováním. Pro detekci oxidu uhelnatého v podzemních garážích existují dva přístupy, dvě možná řešení. První, dvouúrovňová detekce podle ČSN 736058, kde se hlídá koncentrace CO při 26 ppm a 50 ppm. Tyto hodnoty vyplývají z maximálních přípustných limitů pro zdraví člověka. Nejvyšší přípustná koncentrace CO je stanovena pro 30minutový pohyb osob v garáži na 50 ppm. O maximální době pohybu 30min musí být osoby v garáži informovány. Druhá hodnota je předepsána s ohledem na 8hodinovou pracovní dobu obsluhy, kdy je nejvyšší expoziční limit (PEL) 26 ppm. Norma předepisuje použití minimálně jednoho čidla na 400 m2. O koncentracích ostatních škodlivin (oxidů dusíku, uhlovodíků, benzolu C6H6, pevných částic) se předpokládá, že při větrání navrženém podle průtoku vzduchu pro odvod CO budou pod přípustnou mezí. 

Vzhledem k vysokému tlaku na ekologii automobilů se množství škodlivin emitovaných z automobilů snižuje. Současná skladba vozidel je odlišná, emise zážehových motorů jsou podstatně nižší než dříve. Oxidy dusíku mají podobné účinky jako oxid uhelnatý, napadají plíce a sliznici. Vznikají v motoru za vysokých teplot a tlaků během hoření při nadměrném přebytku kyslíku. Některé z oxidů dusíku jsou zdraví škodlivé. Opatření vedoucí ke snižování spotřeby paliva mohou vést ke zvyšování podílů oxidu dusíku ve výfukových plynech. Evropská norma EN 50 545-1 uvádí limity v podrobnější struktuře než ČSN. Tato norma předepisuje hlídané tři úrovně koncentrací CO, NO2 a NO. 

Cílový plyn

Výstražná mez 1

Výstražná mez 2

Výstražná mez 3

CO

30ppm

60ppm

130ppm

NO

3ppm

6ppm

15ppm

NO2

10ppm

20ppm

50ppm

V návaznosti na české i evropské normativní požadavky lze použít detekční systémy Evikon. Pro vytvoření funkčního detekčního systému je třeba použít několik prvků. Základním prvkem je vlastní snímač koncentrace cílového plynu. Lze použít jednotlivé snímače nebo kombinované snímače. Informaci o aktuální koncentraci jednotlivých snímačů zpracovává vhodná ústředna, která dává signál obsluze, spouští provozní, požární a havarijní větrání. V neposlední řadě jsou o nebezpečí informovány osoby nacházející se v garáži. Jako doplňkové prvky systému nabízíme sirénu a světelné výstražné tabule.

Detekční systém dle ČSN 73 6058 - dvoustupňová detekce

Ústředna: PBX-COMBI10

Snímač koncentrace CO: E2618-CO

Detekční systém dle EN 50 545-1 - čtyřstupňová detekce

Ústředna PBX-CUSTOM10

Snímač koncentrace CO: E2618-CO

Snímač koncentrace NO2: E2618-NO2

Kombinovaný snímač: E2660-CO-NO2-RP3

Garáže s povolením vjezdu s alternativními pohony

Další velkou kapitolou je problematika, dříve zakázaných, vjezdů automobilů s LPG, CNG, LNG nebo vodíkovými pohony. Dnešní legislativa a normy tyto vjezdy povolují, pokud je garáž pro tato vozidla dostatečně vybavena. Norma ČSN 73 6058 a ČSN 73 0804 popisuje parkování vozidel i na plynná paliva v hromadných garážích. Garáž musí být vybavena detekčním systémem na únik alternativního paliva a účinným nuceným odvětráváním. Z pohledu detekce nebezpečných plynů normy předepisují spínací úrovně na 10% DMV (Dolní mez výbušnosti), 20% DMV a 50% DMV. Kdy při první úrovni spíná provozní větrání, při druhé havarijní a při třetí spíná požární poplach. S přihlédnutím na bezpečnost osob v garážích lze požární poplach spustit již při 20%DMV.

Ústředna PBX-COMBI10C4

Ústředna PBX-COMBI10L4

Ústředna PBX-CUSTOM10

Snímač koncentrace CO: E2618-CO

Snímač koncentrace CNG/LPG/H2: E2618-LEL

Kombinovaný snímač: E2660

Pokračujte na nabídku detektorů plynů pro garáže v e-shopu