Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Reklamační řád

1. Obecné

BOLA spol s.r.o. tímto na základě OZ č. 89/2012 S., vydává tímto tento reklamační řád, který je součástí Obchodních podmínek BOLA spol s.r.o.

  • Cena – je kupní cena za zboží, pro každé jedno přesně specifikované zboží nakoupené v E shop
  • Prodejce – BOLA spol s.r.o., se sídlem Charkovská 16/399, 101 00 Praha 10, zapsaná 7KOC v Praze: oddíl C . vložka 2611, IČ 18630219, DIČ CZ 18630219
  • Kupující – fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavře s prodejcem kupní smlouvu prostřednictvím e shop.
  • Reklamace - právo kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupní smlouva dle OZ č.89/2012 Sb ve smyslu ust .§ 2079 ve znění pozdějších předpisů je smlouva uzavřená mezi BOLA spol s.r.o. / prodávající / na straně jedné a kupujícím na straně druhé prostřednictvím e shopu.

Zboží je věc nabízená prodejcem / BOLA spol s.r.o. / k prodeji prostřednictvím e-shopu.

2. Vady zboží

Prodejce odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, má vlastnosti, které si strany ujednaly / chybí-li ujednání, odpovídá za to, že zboží má takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal a které kupující očekává s ohledem na povahu zboží.

Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může odběratel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen součásti, není-li to možné může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující právo i v případě odstranění vady, pokud nemůže věc řádné užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad. V takovém případě může kupující odstoupit od smlouvy.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží . pokud vadu způsobil sám.

3. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u prodaného zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

4. Další práva a povinnosti

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním. Jako záruční list slouží daňový doklad vystavený prodávajícím. Pokud o to výslovně kupující požádá, může být na přání kupujícího vystaven záruční list, který bude obsahovat všechny údaje / tj. všechny údaje prodávajícího a kupujícího.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku, kdy je doručeno kupujícím prodávajícímu a pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany si povinny vrátit vše, co si navzájem poskytly.

5. Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena v přiměřené lhůtě, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne předání zboží prodávajícímu, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě.

Pokud prodávající neobdrží od kupujícího všechny podklady potřebné pro vyřízení reklamace, vyžádá si prodávající doplnění podkladů a kupující je dodá v co možná nejkratší době, lhůta 30 dní je tímto pozastavena až do data dodání požadovaných podkladů.

Přiměřené náklady spojené se zpětným dodáním zboží nese prodávající, pokud však bude reklamace neopodstatněná, nese tyto náklady kupující. Náklady spojené ze zpětným zasláním reklamovaného zboží nese v případě opodstatněné reklamace prodávající.

Nárok na uplatnění záruky na zboží zaniká v případě neodborné montáže, nebo neodborného uvedení do provozu, stejně jako při neodborném zacházením s ním, které neodpovídá parametrům uvedeným v dokumentaci zboží.

V případě odstoupení od smlouvy či slevy z ceny je příslušná suma vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, který je povinen sdělit prodávajícímu.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek BOLA spol s.r.o. a nabývá účinnosti dnem 1.1.2015